Főoldal Digitális környezet a köznevelésben

Digitális környezet a köznevelésben

Digitális környezet a köznevelésben

VEKOP-7.3.3-17 pályázat

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására

 

 

A projekt fő jellemzői:

 • A támogatási konstrukció: VEKOP-7.3.3 Digitális környezet a köznevelésben

 • A projekt címe: „Digitális kultúra, digitális környezeti nevelés az Érdi Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben”

 • A szerződött támogatás összege: 109 320 778 Ft

 • A támogatás mértéke: 100%

 • A projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00008

 • Kedvezményezett neve: Érdi Tankerületi Központ

 • A projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01

 • A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2021.08.31

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

 • Szövegértés fejlesztésének támogatása

Az iskola az alábbi intézményekkel együtt valósítja meg a projektet:

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

A módszertani csomag megvalósításába 7 fő tanító szakos pedagógus, valamint az 1 – 4. évfolyamból évfolyamonként 1-1 osztály kerül bevonásra.

A módszertani csomag megvalósításába 6 fő felső tagozaton tanító pedagógus, valamint az 5-8. évfolyamról 1-1 osztály kerül bevonásra.

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük

 • Az intézményben 1 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 100” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény.
 • Intézményünkből a bevont 13 fő szakmai megvalósító részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.
 • LEGO® Story Starter módszertani csomagok használatát megalapozó és elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton szintén minden bevont szakmai megvalósító részt vesz
 • Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába
 • Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.
 • A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni
 • A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát
 • A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül
 • A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk
 • A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára
 • A bevont szakmai megvalósítók összesen 390 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára
 • Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást

A projekt célja: a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését elősegítő eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása.

Intézményünk a szövegértés fejlesztésének támogatását, mint pályázati célt választotta.

Az IKT eszközök alkalmazása fontos szerepet tölt be iskolánk életében, oktató-nevelő munkánkban. A diákok otthonosan mozognak a digitális világban, de az eszközök célszerű használatának jelentősége még nem tudatosult bennük.

A pályázat megvalósítása során célunk, hogy a diákok megtanulják az IKT-eszközök célszerű alkalmazását az információk keresésében, átalakításában, az értékelésben, a tanulás során és a szabadidőben egyaránt.

Az IKT oktatási módszerek az intézményünk mindennapi életében jelen vannak. Alkalmazzuk őket a tanítási órákon: matematika, történelem, német, angol, magyar nyelv és irodalom, fizika, informatika órán és a szakkörökön is.

A tanítási órákon a tanítók-tanárok rendszeresen alkalmazzák a digitális eszközöket: interaktív tábla, laptop, projektor.

A pályázat olyan kompetenciák fejlesztését is megfogalmazza, amelyben a LEGO Education termékek is szerepet kaphatnak.

Iskolánk a LEGO StoryStarter termékcsomagot választotta.

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A szövegalkotás-szövegértés terület kiváló fejlesztő eszköze a LEGO StoryStarter. Segítségével élményközpontúvá tehető az oktatás. A szoftver felhasználható az önálló szövegalkotás támogatására, de a pedagógus az ajánlott olvasmányok feldolgozását is izgalmas feladattá teheti általa. A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet, mivel egy-egy téma kifejtéséhez az olvasmányok beható ismerete szükséges.

Az ajánlott olvasmányok feldolgozása sok gyermek számára nehézséget okoz, és nem szívesen foglalkoznak a sokszor bonyolult cselekménnyel és a régies nyelvezet megértésével. Az új módszerrel a jelenetek megalkotása, összeállítása, sorrendjének kialakítása és a kísérő szövegek kreatív alkotása, dramatizálása izgalmas feladat elé állítja a tanulókat. Szívesen foglalkoznak a témával, játékos feladattá válik számukra a művek megismerése vagy új történetek alkotása. Fontossá válik a lényeg kiemelése. A csoportmunkában megoldott történet feldolgozása fejleszti a kooperatív készséget és a problémamegoldó képességet is.

Módszertani fejlesztések:

A LEGO StoryStarter fejlesztő eszköz beépítése a tanítási órákba, amely segíti az önálló tanulásra ösztönzés, az önálló ismeretszerzés igényének kialakítását, a motivációt.

Az egyéni tanulás szerves részét képezze az IKT.

Intézményi fejlesztési célok meghatározása

Fejleszti a tanulók kulcskompetenciáit, különösen a szövegértés- szövegalkotás, és a digitális kompetenciákat. Felkészíti a tanulókat a munka világában a 21. században elvártakra: együttműködésre, kommunikációra, kreativitásra és kritikus gondolkodásra.
Növeli a digitális eszközökkel és módszertanokkal támogatott tanórák arányát az iskolában. Digitális pedagógiai fejlesztések beépítése az iskolánk Pedagógiai programjába, ezzel fenntartható módon hozzájárulunk a digitális írástudás fejlesztéséhez, elmélyítéséhez.

A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén

A digitális pedagógia eszközeit minden tantárgy oktatása terén használni kívánja az iskola. A tantárgyak megismerési folyamatait, a gyakorlást, otthoni feladatvégzést, a tanulók-tanulók és tanárok-tanulók közötti közös munkát szeretnénk a digitális pedagógia módszertanával, eszközrendszerével támogatni.

Kitűzött célok:

 • A LEGO StoryStarter segítségével élményközpontúvá, játékossá tenni az oktatást
 • A kooperatív készség és a problémamegoldó képesség fejlesztése
 • Az anyanyelvi, a digitális, a szociális, az esztétikai-művészeti kulcskompetenciák fejlesztése
 • A 21. században alapvető elvárásként megjelenő multilateralitás, azaz mind analóg-, mind digitális platformon történő kommunikációs kompetencia fejlesztésének elősegítése
 • Segítse elő az IKT-kompetencián belül digitális produktivitással és értékteremtéssel kapcsolatos ismeretek megszerzését
 • Fejlessze a munkaerő-piaci versenyképességhez elengedhetetlen kompetenciákat

-   


-