Főoldal Referencia intézmény

 A referencia-intézmény definíciója

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

A referencia-intézmények szerepe

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához.

A referencia--intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

A referencia-intézmények több, összefüggő, kidolgozott „jó gyakorlat”-uk alapján különböző referenciaterületekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálhatnak adaptálható mintákat.

A szolgáltatási rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését, a referencia-intézményi mentorpedagógusok tapasztalatának hasznosulását a partner intézményekben.  

 

A referencia-intézmények alapfeltételei 

 

 • Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.
 • Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.
 • Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert.
 • A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal rendelkezik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.  

 

Intézményünk referencia területei 

 

 • Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely

 

Hogyan lettünk előminősített referenciaintézmény?

2010 tavaszán iskolánk megkezdte „jó gyakorlatainak” feltöltését a kosár.educatio felületre. Jó gyakorlatainkat a minősítést követően befogadták, más intézmények számára is elérhetővé váltak.

2010 nyarán bejelentkeztünk az előminősítési eljárásra, amely még azon a nyáron megtörtént. Az Educatio által megbízott szakértők a helyszínen ellenőrizték dokumentumainkat, az iskola működését. A sikeres előminősítési eljárás után megkaptuk az előminősített referenciaintézmény címet.

 referencia

Ez a cím jogosította iskolánkat arra, hogy 2011-ben pályázatot nyújtsunk be a TÁMOP-3.1.7-es pályázatára. Pályázatunk sikeres lett, 5 980 000 Ft-ot nyertünk el a referenciaintézményi szerepkörre való felkészülésre.

 

A projekt időszak 2012. március 1-jén kezdődött és 2012. október 31-én fejeződik be.

A projektidőszak feladatai:

Továbbképzéseken való felkészülés a referenciaintézményi feladatok ellátásra

Kollégáink az alábbi továbbképzéseken vettek részt:

A referencia intézménnyé válás folyamatával kapcsolatban:

A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatásszervezési feltételrendszer kialakítása c. 15 órás képzésen:
Czékmán Zsuzsanna, Bartos Zoltánné, Krómer Józsefné, Palkóné Szabó Gabriella.

A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató 30 órás képzésen:
Bálint Enikő, Izsák Dávid, Kárpátiné Hesz Teréz, Lengyelné Tóth Ágnes, Szkiba Ivánné, Szuna Attila, Villásiné Istók Beatrix

PR tevékenységek és célirányos kommunikáció 15 órás képzésen:
Bartos Kinga, Kuizsné Virág Edina, Szuna Attila

A hálózati együttműködések és kapcsolatok című 15 órás képzésen:
Baki Orsolya, Enyedi Anita, Gyuricza Anita, Kánnár Gabriella

 

Dramatikus technikák alkalmazása a tanári munkában c. 30 órás képzésen:

Baki Orsolya, Bartos Kinga, Kátai Boglárka, Csomborné Sándor Anikó, Dominek Jánosné, Frigyesiné Csörgey Diána, Gyuricza Anita, Kaszap Diána, Kalmár Petra, Kemény Mikolt, Komendáné Nemes Éva, Bálint Enikő, Kuizsné Virág Edina, Kovács Ildikó, Kuti Hermina, Nagy Adél, Nagy Rita, Nagy Noémi, Pilinyi Katalin, Saliga Nóra, Serdült Zita, Stánicz István Lászlóné, Szerzőné Fiedler Mónika, Szuna Attila, Enyedi Anita, Terenyi Szilveszterné Horváth Dulcinea, Villásiné Istók Beatrix, Kszel Adrienn, Tárainé Mórocz Rita

A referenciaintézményi működéshez szükséges dokumentumok, eljárásrendek kidolgozása:

-          Pedagógiai program kiegészítése

-          SzMSz kiegészítése

-          Eljárásrend az intézmény jó gyakorlatai átadására

-          Értékelő lapok kidolgozása

-          A működési rend kidolgozása

-          A rendszeres szakmai, nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolgozása

I. Teamek megalakulása az intézményen belül:

- ÖKO team

- IKT team

II. Éves munkaterv elkészítése:

Feladat - program

Határidő - Időpont

Felelős

Egyéb

A referenciaintézményi tevékenységet irányító és ellátó teamek kialakítása

2012.09.01.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

 

A megbízási dokumentumok elkészítése

2012.09.01.

Palkóné Sz. G.

Gáti Józsefné

munkaköri leírásokhoz csatolás

Referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása

2012.09.30.

Kottmayerné

Villásiné

egyedi megbízás alapján

Rendszeres szakmai, nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolg.

2012. 09. 30.

Kottmayerné B. E.

Villásiné I. B.

egyedi megbízás alapján

Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozására a „jó gyakorlatok” átadására és e folyamat minőségbiztosítására

2012. 09. 30.

Izsák Dávid

Kárpátiné H. T.

egyedi megbízás alapján

Partnerlista elkészítése

2012. 09. 30.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

 

Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása nevelőtestületi értekezleten, tájékoztatás internetes fórumokon, helyi sajtóban

folyamatos

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

Bartos Kinga

Kuizsné Virág Edina

 

Konzultáció a szakmai tanácsadóval

2012. szeptember közepe

Lengyelné T. Ágnes

 

 

A projekt szakmai   és pénzügyi beszámolójának elkészítése

2012. 10. 31.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

Móder Györgyné

 

A projekt zárókonferencia

2012. 10. 24.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

 

Hálózatépítés

A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka

IKT alkalmazás matematika órán

2012. 11. 20.

Szkiba Ivánné

Bartos Kinga

Kuizsné V. E.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

 

Félévi beszámoló elkészítése

2013. 01.18.

Team-vezetők

 

Hálózatépítés  

A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka

ÖKO-iskola témában

2013. március

Kárpátiné

Bartos Kinga

Kuizsné V. E.

Lengyelné T. Ágnes

Palkóné Sz. G.

 

„Jó gyakorlataink” feltöltése a kosár.educatio honlapra

folyamatos

érintett pedagógusok, munkaközösség-vezetők

 

Belső szakmai műhelymunkák szervezése és azokon való részvétel

folyamatos

team-vezetők

igazgatóhelyettesek

munkaközösség-vezetők

 

Az éves munka értékelése

Beszámoló

2013. június 14.

team-vezetők

Lengyelné T. Ágnes

 

III. Nyitó- és zárókonferencia megrendezése

A referenciaintézmény címet a 2013 tavaszán lezajló sikeres minősítési eljárást követően viselheti iskolánk.

Képek továbbképzésről